Deklaracija o posebnih značilnostih športa in njegove socialne funkcije v evropi (NICE 2000) 1. 6.

Avtor: Zsuzsanna Kovács, Zsuzsanna Antal

Ključne besede: deklaracija, šport za vse, zaščita mladih športnikov in žensk, solidarnost

Uvod

Evropski svet se je seznanil s poročilom o športu, ki ga je decembra 1999 predložila Evropska komisija v Helsinkih, z namenom varovanja sedanjih športnih struktur in ohranjanja družbene funkcije športa v Evropski uniji. Evropski svet zlasti upa, da se lahko ohrani kohezija in vezi solidarnosti, ki povezujejo prakso športa na vseh ravneh, pošteno konkurenco ter moralne in materialne interese ter telesno integriteto športnikov, zlasti mladoletnikov.

Šport za vse - PRILOGA IV (Deklaracija, 2018) - IZJAVA O POSEBNIH ZNAČILNOSTIH ŠPORTA IN NJEGOVE SOCIALNE FUNKCIJE V EVROPI, PRI KATERI JE TREBA UPOŠTEVATI IZVAJANJE SKUPNIH POLITIK

Šport je človeška dejavnost, ki temelji na temeljnih družbenih, izobraževalnih in kulturnih vrednotah. Je dejavnik, ki omogoča integracijo, vključevanje v družbeno življenje, strpnost, sprejemanje razlik in igranje po pravilih. Športna dejavnost mora biti dostopna vsakemu moškemu in ženski, ob upoštevanju individualnih želja in sposobnosti, skozi celoten obseg organiziranega ali individualnega tekmovalnega ali rekreativnega športa.

Za osebe z motnjo v telesnem ali duševnem razvoju je sodelovanje v športnih aktivnostih izhodišče in možnost za razvoj individualnih talentov, rehabilitacijo, socialno vključevanje in solidarnost, zato jih je treba spodbujati. Države članice spodbujajo prostovoljstvo v športu z ukrepi, ki zagotavljajo ustrezno zaščito in priznavanje ekonomske in socialne vloge prostovoljcev, po potrebi s podporo Skupnosti v okviru svojih pristojnosti na tem področju.

Vloga športnih zvez

Evropski svet poudarja svojo podporo neodvisnosti športnih organizacij in njihovi pravici, da se organizirajo prek ustreznih združevalnih struktur. Priznava, da je v skladu z nacionalno zakonodajo in zakonodajo Skupnosti ter na podlagi demokratičnega in preglednega načina delovanja, naloga športnih organizacij, da organizirajo in spodbujajo svoje panožne športe, zlasti glede uporabe posebnih športnih pravil, ter da sestavijo nacionalne ekipe na način, za katerega menijo, da najbolje odraža njihove cilje. Ugotavlja tudi, da imajo športne zveze osrednjo vlogo pri zagotavljanju bistvene solidarnosti med različnimi ravnmi športnih praks, od rekreacijskega do vrhunskega športa, ki soobstajajo; zagotavljajo javni dostop do športa in omogočajo človeško in finančno podporo amaterskim športom, spodbujajo možnost enakega dostopa moških in žensk na vseh ravneh športnih aktivnosti, usposabljajo mlade, varujejo zdravje in izvajajo ukrepe za boj proti dopingu, nasilju in rasističnim ali ksenofobičnim dogodkom.

Te socialne funkcije pomenijo posebno odgovornost za združenja in zagotavljajo podlago za priznavanje njihove usposobljenosti pri organizaciji tekmovanj. Zveze morajo biti še naprej ključna oblika organiziranja, ki omogočajo razvoj športa in zagotavljajo športno kohezijo in participativno demokracijo.

Zaščita mladih športnikov in žensk

Evropski svet poudarja koristi športa za mlade in poziva, da je treba posebno pozornost in podporo nameniti športnim organizacijam zlasti na področju izobraževanja in poklicnega usposabljanja vrhunskih mladih športnikov in športnic, da zaradi njihove športne kariere ne bi bili ogroženi njihova poklicna integracija, psihološko ravnovesje in družinske vezi ter njihovo zdravje, zlasti v boju proti dopingu. Evropski svet ceni prispevek združenj in organizacij, ki pri svojih usposabljanjih delujejo v skladu s temi zahtevami, in s tem prispevajo k družbi.,

Gospodarski kontekst športa in solidarnosti

Prodaja pravic televizijskega oddajanja je danes eden največjih virov dohodka za določene športe. Evropski svet meni, da so ukrepi za spodbujanje vzajemnosti dela prihodkov od takšne prodaje na ustreznih ravneh koristni načelu solidarnosti med vsemi ravnmi in panogami športa.

Viri in literatura

European Council – Nice, 7-10 DECEMBER 2000, Declaration on the specific characteristics of sport and its social function in Europe, of which account should be taken in implementing common policies. Pridobljeno: http://www.europarl.europa.eu/summits/nice2_en.htm?textMode=on, 8.2.2018

Draft declaration on the specific characteristics of sport and its social function in Europe, of which account should be taken in implementing common policies. Pridobljeno: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2000-INIT/en/pdf, 8.2.2018

Incorporating the specific characteristics of sport and its social functions into the implementation of common policies. Pridobljeno: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l35007, 8.2.2018